ราชทัณฑ์ตรวจเข้มประวัติอาชญากรก่อนบรรจุผู้คุม

กรมราชทัณฑ์คุมเข้มสอบประวัติอาชญากร ก่อนเข้ารับการบรรจุเป็นผู้คุม

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ขึ้น โดยได้ดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวน 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา ซึ่งมีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จำนวน 2,815 คน และกำหนดให้ยื่นเอกสารการสมัคร การตรวจสอบประวัติอาชญากร และการวัดขนาดของร่างกาย ซึ่งกระบวนการยื่นเอกสารการสมัคร กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ในการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนโดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยกรมราชทัณฑ์เป็นผู้จัดเตรียมใบสมัคร จัดพิมพ์ข้อมูลทะเบียนราษฎร ผ่านระบบบริหารข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม (DXC : Data Exchange Center) รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการถ่ายสำเนาการศึกษาให้ผู้ยื่นเอกสาร

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ย้ำว่า สำหรับกระบวนการตรวจสอบประวัติอาชญากร กรมราชทัณฑ์ได้รับความร่วมมือจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิมพ์ลายนิ้วมือ ที่กรมราชทัณฑ์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีศักยภาพตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปสู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส